ROAFs historie - Fra søppel til ressurs – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAFs historie – Fra søppel til ressurs

God og riktig avfallshåndtering står i fokus og i alt vi foretar oss. ROAF ønsker å påvirke klimautviklingen, miljø og ressursuttak på best mulig måte.

2017
ROAF beslutter i å hente inn avfall i egenregi etter at to kontraktører går konkurs. ROAF besørger selv innhenting av avfall i Nittedal, Skedsmo, Fet, Gjerdrum og innfører krav om bruk av gjennomsiktige avfallsekker ved levering av avfall til gjenvinningsstasjonene.

2016
Det innføres egen beholder for glass- og metallemballasje hos alle husstander i Aurskog-Høland og Rømskog.
ROAF står i bresjen for prosjektet «produksjon av mikroalger med rensing av sigevann og deponigass».

2015
Bare 1,5% av alt avfallet husholdningene i ROAFs kommuner produserer havner på deponi

2014
Det nye ettersorteringsanlegget for husholdningsavfall tas i bruk. Det sorteres ut mat, plast, papir og metaller

2013
ROAF starter bygging av verdens mest moderne og komplekse ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall

2010
ROAF utarbeider sin første strategiplan for avfallhåndtering, 2010-2016

2009
Det ble innført forbud om å deponere biologisk nedbrytbart avfall

2007
ROAF har innført innsamling av farlig avfall i alle åtte medlemskommuner

2000
ROAF innfører innsamling av farlig avfall med miljøbil i tre av kommunene.

1998
Det ble innført forbud mot å deponere våtorganisk avfall. ROAF begynner å levere restavfallet til energigjevinning.

1996
Nytt anlegg for oppsamling og fakling av deponigass og anlegg for sigevann på Bøler deponi tas i bruk

1995
Det opprettes gjenvinningsstasjon i alle ROAFs åtte medlemskommuner

1994
Farlig avfallsmottak og Skedsmo gjenvinningsstasjon åpner

1993
Det opprettes mottak for spesialavfall på miljøstasjoner i alle ROAFs kommuner. Fet gjenvinningsstasjon åpner.

1992
innsamling av kildesortert papir innføres i alle ROAFs kommuner. Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner

1991
Romerike Avfallsforedling IKS, ROAF, opprettes

1982
Fylkesmannens miljøvernavdeling etableres.

1981
Stortinget vedtar forurensningsloven, som trer i kraft i 1983

1974
Statens forurensingstilsyn opprettes.

1972
Miljøverndepartementet opprettes.

1967
Den første store miljøvernbølgen i Norge.

Før

100% av avfallet havnet på deponi.

 

ROAFs verdier

  • Miljøansvar
  • Engasjement
  • Service
  • Tillit

ROAF skal bli best på materialgjenvinning i Norge.