Kvalitet og HMS – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Kvalitet og HMS

ROAF har et ledelsessystem som er sertifisert iht. kravene i ISO 9001:2015.

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av alle våre tjenester og har utviklet et eget kundeløfte:

«Med miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag.
ROAF skal sikre at eierkommunenes beboere får miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering»

Innovasjon / Utvikling
Vi skal være ledende og nyskapende på ombruk og materialgjenvinning i Norge. Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser med fokus på miljø, kvalitet og samfunnsansvar.

ROAF jobber aktivt med å søke innovative løsninger for avfallshåndtering som f.eks. nedgravde løsninger og felles hentepunkt som erstatning for beholder pr. bolig. Dette
gir flere miljøgevinster og er mer økonomisk gunstig for våre innbyggere.

Vi jobber også med energisparende løsninger som bruk av solceller og mer miljøvennlige materialer i alle nye byggeprosjekter.

HMS

ROAF har en nullskade visjon for mennesker og miljø og tar sikkerheten til både våre ansatte og besøkende på alvor. Vi har et hendelsesregistreringssystem hvor vi systematisk
følger opp alle farlige forhold, nesten ulykker og skader. Systemet ivaretar også hendelser for miljø, energiledelse, samfunnsansvar og kvalitetsledelse. Vi har en god
verneorganisasjon som sikrer at vi etterlever internkontrollforskriften og gir være ansatte god opplæring i bruk av verneutstyr og hvordan vi får en trygg arbeidsplass.

ROAF tar også brannsikkerhet på alvor og har en eget industrivern som jobber med forebygging av brann, og holder flere øvelser.
Alle ansatte kurses i bruk av slukkerutstyr. ROAF har også en egen kriseledelse som øves for å håndtere potensielle kriser.

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001 Energiledelse

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser.