Klimagassregnskap – Slik kan vi bli bedre! – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Klimagassregnskap – Slik kan vi bli bedre!

I 2018 økte klimagassutslippene våre med 21 prosent (eksklusive flyreiser).  Grunnen til dette er en økning i diesel­forbruk på renovasjonsbilene. Det er flere biler som tidligere har gått på biogass som er midlertidig erstattet med diesel­biler. Disse vil bli faset ut igjen og bli erstattet med biogass­biler.

Klimagassregnskapet fra 2017 viste at anleggs­maskinene var den største bidragsyteren til klima gassutslipp fra ROAFs drift, derfor har dette vært et fokusområde i 2018. Da vi innførte energiledelse satte vi en rekke mål for å fremme effektiv utnyttelse av energikilder og for overgang til fossilfritt drivstoff og fornybar energi. Ett av del­målene er at 50 prosent av energiforbruket i maskinparken internt i ROAF Miljøpark skal være fornybar innen 2025 – og vi er allerede langt forbi!

Drivstoffhierarki

Fossilfri arbeidsplass

Fossilfrie anleggsplasser eller byggeplasser har vært mye omtalt i media de siste årene. Dette er byggeplasser hvor alt av maskineri går på fossilfritt drivstoff. I ROAF Miljøpark kan vi si at vi har et fossilfritt område. Vi har en rekke arbeidsmaskiner: gravemaskiner, hjullastere, dumpere og komprimatorer som jobber i miljøparken med omlasting og behandling av avfall. I 2018 tok vi grep og gikk over til fossil­fri diesel på alle anleggsmaskiner i Miljøparken. Et stort og viktig miljøvalg!

Vi setter også krav ved anskaffelser av transporttjenester fra underleverandører om miljøvennlig drivstoff. Avfallet som blir sendt til forbrenning fra ROAF til Fortum Oslo Varme energigjenvinningsanlegg blir nå kjørt med Ragn­Sells  elektriske trekkvogn «Highway to EL». Denne er blant de første i Europa i sin klasse.

Vi jobber mot et fossilfritt ROAF og har et over­ordnet mål om nullutslipp fra vår egen drift. De fleste av våre renovasjonsbiler kjører allerede på biogass, laget av innbyggernes matavfall. Dette tar oss nærmere våre mål.

Bøler miljøpark

Hva er fossilfritt drivstoff?

Fossilfritt drivstoff finnes i flere varianter, som for eksempel biogass og biodiesel. Typen vi benytter oss av på anleggsmaskiner er HVO100. Dette er en biodiesel laget av fornybare plante­ og avfallsoljer fra matvareproduksjon. Ved å bytte til dette drivstoffet kan vi redusere utslippene av klima gasser med minst 70 prosent sammenlignet med fossil diesel. Dette er andregenerasjons biodiesel som betyr at det er bære­kraftig sertifisert ut ifra kravene til Miljødirektoratet og EUs bærekraftkriterier. Biodiesel og biogass er et C02­nøytralt drivstoff, det vil si at man ikke tilfører mer C02 til atmos­færen.

Vi har stilt strenge krav til biodieselen vi benytter. Den skal blant annet være garantert fri for palmeolje og palmeolje­rester, og skal ikke være produsert i utsatte regnskogsområder.

ROAF har laget et drivstoffhierarki basert på anbefalinger fra Miljødirektoratet, hvor målet er å minke klima­ og miljø­belastningen fra transporten i ROAF.  Det beste tiltaket er selvfølgelig å redusere transportbehov, dette gjøres bl.a. ved optimalisering av kjøreruter. Der det er mulig er nullutslipps­teknologi å foretrekke, biodrivstoff til kjøretøy og maskiner prioriteres hvor nullutslippsteknologi ikke er tilgjengelig. Her er det biogass laget av matavfall som er å foretrekke på renovasjons biler, mens biodiesel er en løsning for arbeids­maskiner og biler som trenger lengre rekkevidde.

På gjenvinningsstasjonen har vi allerede en elektrisk truck og en liten elektrisk hjullaster. Fordelen med dette er at det gir nullutslipp av CO2 og NOx, bedre energieffektivitet og mindre bråk. Inntil flere utslippsfrie maskiner er på plass sørger vi for at vi i mellomtiden ikke slipper ut forurensende klimagasser med en fossilfri arbeidsplass.

ROAF renovasjonsbil 2019

Fornybar energi i ROAF

Energikildene ROAF benytter seg av er elektrisitet, fjern­varme, fossil diesel og fossilfritt drivstoff. Av disse er det elektrisitet, fjernvarme, biogass og biodiesel som er forny­bare energikilder. Strømmen vår kommer med garanti om at den er hundre prosent fornybar og kommer fra norsk vann­kraft.

Andelen fornybar energi er redusert fra 72 prosent til 66  prosent i 2018. Dette er fordi flere av renovasjonsbilene går på fossil diesel som tidligere har gått på biogass. Vårt mål er at 90 prosent av energien vi bruker skal være fornybar innen 2020. For å nå dette må flere av renovasjonsbilene som nå går på fossil  diesel gå over til fossilfritt og fornybart drivstoff.

Energi i Ettersorteringsanlegget

Ettersorteringsanlegget er et energikrevende anlegg med et energiforbruk i 2018 på 3,39 GWh. Dette tilsvarer 74 prosent av elektrisitet­ og fjernvarmeforbruket i hele ROAF. For å måle energieffektiviteten på ettersorteringsanlegget må  dette settes opp mot et produksjons mål, siden det stadig skjer endringer i produksjons betingelsene for anlegget. Når det tas avfall inn fra flere regioner går selvsagt energi­forbruket opp, men ved å se på energibruken opp mot  mengde avfall inn på anlegget kan vi ha et reelt mål. Ett av

hovedmålene for energibruken i ettersorteringsanlegget er:

Redusere spesifikt strømforbruk med 6 prosent fra 46,9 kWh/tonn (2017) til 44 kWh/tonn mottatt avfall innen 2019

For 2018 er det spesifikke strømforbruket på 44,86 kWh/tonn, det vil si en nedgang hittil på ca. 4 prosent.

I 2019 skal det installeres solceller på taket på etter­sorterings anlegget. Fordeler med solenergi er blant annet at det er  lokal produsert strøm, hvor energien allerede er til­gjengelig på stedet. Man vil unngå inngrep i naturen, slik som oppdemming, rørlegging av vann og vassdrag, samt ut­bygging av nett og infrastruktur. Dette er direkte knyttet opp mot  ROAFs mål: Tilstrebe oss minimalt med utslipp, med mål om 0-utslipp fra egne anlegg og maskinpark.